0
Košík je prázdny
0

  Reklamačné podmienky

  18.11.2021

  Záručné podmienky

  Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

   

  V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju Reklamáciu. Pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za vadu tohto výrobku, nakoľko sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť.

   

  Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade:

  - neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky

  - neodbornou dodatočnou montážou /demontážou (napr. komponentov PC)

  - používaním v rozpore s technickou dokumentáciou, napr. nadmerným zaťažením zariadenia neodbornou manipuláciou, inštaláciou a zanedbanou údržbou

  - používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru (prašnosť, vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie a pod.)

  - pokiaľ sa vada prejavuje len pri software, pri ktorom nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia

  - vady spôsobené počítačovými vírusmi

  - použitím neoriginálneho spotrebného materiálu (pásky, tonery a používanie repasovaných alebo plnených tonerov a cartridgov)

  - tovar je neprimerane znečistený -poškodením tovaru kupujúcim počas prepravy

  - pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri: porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú.

  - bazárový tovar nie je možné reklamovať pre vadu, pre ktorú bol tento tovar predaný v zníženej cene.

   

   

   

  Záručná doba

   

  Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa vystavenia dodacieho listu , pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu (§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

  Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

   

  Pokiaľ kupujúci, nie je spotrebiteľ v zmysle občianskeho zákonníka , ale ak nakupuje ako firma s platným IČO, kúpnopredajnú zmluvu upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, a záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca či výrobca (spravidla min. 12 mesiacov).

   

  Ak je na tovar poskytovaná záruka, je potrebné aby bola každá prípadná vada oznámená včas a teda nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

   

  Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať.

   

  V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.

  V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar znova od začiatku, od prevzatia nového tovaru.

  V prípade reklamácie nezodpovedáme za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení.

  Všetky opravy uplatnené právom sú v záručnej dobe bezplatné.

  Na darčeky k tovaru nemožno vyššie uvedené uplatniť.

  Pre uplatnenie záruky je nevyhnutne potrebný daňový doklad (faktúra/pokladničný bloček) dodací list a záručný list s uvedením sériového čísla výrobku.

   

   

   

  Kontrola tovaru pri prevzatí

   

  Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je nevyhnutné povinne skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení spoločne s prítomným kuriérom. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu Vám bude po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový výrobok.

   

  Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho zistení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku, najneskôr do 24 hod od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím ste povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

  V prípade, že tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), máte právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou.

   

   

   

  Postup pri uplatnení reklamácie

   

  Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, čí závada nie je spôsobená nastavením, alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu. Stručne prekonzultujte s našim technikom (viď kontakt), či nie je možné závadu odstrániť napr. správnym nastavením alebo výmenou ovládačov. Pre čo najrýchlejšie vybavenie Vašej reklamácie Vám odporúčame tovar priamo odniesť/zaslať do autorizovaného záručného servisu. Adresy a kontaktné údaje nájdete na našich stránkach resp. stránkach výrobcu.

  Ak ste sa predsa len rozhodli tovar zasielať k nám upozorňujeme Vás, že doba reklamácie môže byť dlhšia nakoľko taktiež pre účely záručných reklamácií využívame sieť servisných centier výrobcov. Čas potrebný na dodatočné zaslanie tovaru od nás a späť musí byť nevyhnutne zarátaný do reklamačnej doby.

   

  Balenie.

  Tovar zabaľte do antistatického obalu a do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica, v prípade monitorov originálny obal s pôvodnou výplňou), aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.

  Pri reklamovanom tovare zašlite aj kompletné príslušenstvo (inštalačné médiá, manuály, káble, atď.) s výnimkou niektorých prípadov. K tovaru priložte kópiu faktúry s podrobným popisom závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje.

   

  Adresa pre zaslanie tovaru na reklamáciu:

  Reklamačné oddelenie

  nanoTECH s.r.o.

  Zemplínska 15,

  08001 Prešov

   

  Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám - doporučene neznamená na dobierku.

  V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný prepravnou spoločnosťou, prepravu tovaru naspäť zákazníkovi zabezpečuje obchodník prepravnou spoločnosťou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy hradí zákazník.

   

  UPOZORNENIE:

  Tovar nesmie byt mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané, či ináč deformované konektory, odlomené časti...), ani elektricky (napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji) poškodený, nesmie mať prelepované či poškodené štítky sériových a iných identifikačných čísel či plômb inak automaticky strácate nárok na záruku a tovar sa považuje za nereklamovateľný. Výrobok taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie a nesmie byt poškodený živelnou pohromou.

  V prípade poškodeného výrobku zákazníkom, po dohode so zákazníkom, vieme poslať poškodený výrobok na posúdenie výrobcovi.

   

  V takom prípade sa nejedná o reklamáciu, ale o "Podmienečnú" či "Neoprávnenú" reklamáciu a doba vybavenia môže presiahnuť 30 dní. V prípade neuznania poškodenia výrobku zo strany výrobcu poškodený výrobok bude zaslaný zákazníkovi na jeho náklady, v prípade, že požiada o jeho vrátenie.

   

  V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.

   

   

   

  Doba vybavenia reklamácie

   

  Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia dodacieho listu.

   

  V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v čo najkratšom možnom termíne (bežne 10-15 dní, maximálne 1 mesiac) opravený, pripadne vymenený za iný opravený, alebo nový kus rovnakého typu.

   

  V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami (napríklad u pevných diskov - disk s najbližšou vyššou dostupnou kapacitou, u CD ROM mechaník - mechaniku s najbližšou vyššou rýchlosťou, u procesorov - procesor s najbližšou vyššou frekvenciou a pod.)

   

  O stave ako aj vyriešení reklamácie informujeme mailom na Vami uvedenú adresu uvedenú pri registrácii, prípadne telefonicky ak bol tovar zakúpený a reklamovaný priamo na prevádzke spoločnosti bez internetovej objednávky. Nezasielame výzvy o vybavení reklamácie v písomnej podobe.

   

   

   

  Spôsob odstránenia vady

   

  Počas záručnej doby zaistí predávajúci alebo autorizované stredisko odstránenie závady.

  Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, novým, alebo výrobkom, ktorého technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok.

  Ak výrobca zriadil autorizované stredisko, vybavujeme reklamáciu priamo prostredníctvom tohoto autorizovaného servisného strediska. Využívaním autorizovaných servisných stredísk značne urýchlite vybavenie svojich reklamácii.

   

  V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby), je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

  V takom pípade predávajúci vráti kúpnu cenu za tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy predávajúcemu a to prevodom na účet, ktorý pre tento účel uvedie kupujúci.

  Kupujúci preberá zodpovednosť sa správne a úplné uvedenie údajov (IBAN a SWIFT), na ktorý predávajúci vráti túto sumu.

   

   

  Alternatívne riešenie sporov

   

  V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci - spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci - spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci - spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. (zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

   

  Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 lz. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

  Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

   

  Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

   

  Subjekt alternatívneho riešenia sporov:

  Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

  Obrancov mieru 6,

  080 01 Prešov 1

  Odbor výkonu dozoru:

  tel. č. 051/7721 597

  fax č. 051/7721 596