0
Košík je prázdny
0

  GDPR

  14.11.2021

  Prehlásenie o spracovávaní osobných údajov

   

  Správca osobných údajov nanoTECH s.r.o., Zemplínska 15, 08001 Prešov, IČO: 43798608 (ďalej len ako "správca") vydáva v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej len ako "GDPR") Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 toto prehlásenie:

   

   

  1. Vymedzenie pojmov:

   

   

  Osobný údaj.

  Osobným údajom je každá informácia o fyzickej alebo právnickej osobe, vďaka ktorej je možné túto osobu priamo alebo nepriamo identifikovať. Za osobné údaje sú považované: meno, adresa, IČ, DIČ, telefónne číslo, e-mail, fotografia, kamerový záznam, IP adresa.

   

  Citlivý údaj.

  Zvláštna kategória osobných údajov, ktorá vypovedá o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby. nanoTECH s.r.o. tieto údaje nezhromažďuje.

   

  Správca údajov.

  Správcom údajov je subjekt, ktorý určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a za spracovanie zodpovedá.

  Správcom údajov v tomto prípade je nanoTECH s.r.o.

   

  Spracovateľ údajov.

  Tretie strana - subjekt, ktorý na základe zmluvy pre správcu spracováva predané osobné údaje.

   

  Subjekt údajov.

  Subjektom údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

   

  Oprávnený záujem.

  Oprávnené záujmy správcu sa môžu stať právnym základom spracovania osobných údajov za predpokladu, že neprevažujú záujmy právnických a fyzických osôb.

   

   

  2. Rozsah spracovania osobných údajov

   

  Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzatvorením zmluvného či iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu.

   

   

  3. Zdroje osobných údajov

   

  -priamo od subjektov údajov

  -kamerový systém

  -verejne prístupné registre, zoznamy a evidencia (napr. obchodný register, živnostenský register apod.)

   

   

  4. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania:

   

  -adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektov údajov (napr. meno, priezvisko, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (napr. kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa apod.)

  -popisné údaje (napr. bankové spojenie, obrazový záznam z kamerového systému)

  -ďalšie údaje nevyhnutné pre naplnenie zmluvy údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použití osobných údajov za účelom personálnych výberov a i.)

   

   

  5. Kategórie subjektov údajov

   

  -zákazník správcu

  -zamestnanec správcu

  -prepravná spoločnosť

  -dodávateľ služby

  -návštevníci a osoby pohybujúce sa v areáloch správcu, ktoré sú monitorované kamerovým systémom

  -iná osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu k správcovi

  -uchádzač o zamestnanie

   

   

  6. Kategórie príjemcov osobných údajov

   

  -servisné strediská

  -prepravné spoločnosti (Geis, DPD, UPS, Toptrans, Slovenská pošta, Zásielkovňa, a.i.)

  -finančné inštitúcie

  -spracovateľ

  -štátne a iné orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi.

  -reklamné spoločnosti využívajú e pre svoju činnosť technológiu personalizovaného retargetingu RTB (Google, Etarget, Facebook, Zoznam.sk, a.i.)

  -ďalší príjemcovia (napr. predanie osobných údajov do zahraničia - štáty EU)

   

   

  7. Účel spracovania osobných údajov

   

  -účely obsiahnuté v rámci súhlasu subjektu údajov

  -jednanie o zmluvnom vzťahu

  -plnenie zmluvy

  -ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok správcu)

  -archívnictvo vedené na základe zákona

  -výberové konania na voľné pracovné miesta

  -plnenie zákonných povinností zo strany správcu

  -ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov

  -zisťovanie spokojnosti s nákupom

   

   

  8. Oprávnený záujem správcu osobných údajov

   

  Spracovávanie osobných údajov pre účely priameho (direct) marketingu správcu v medziach legitímneho očakávania je považované za spracovávanie prevádzané z dôvodu oprávneného záujmu. V päte každého obchodného oznamu je odkaz na stránku, na ktorej je možné zrušiť zasielanie newsletterov, prípadne je možné odmietnuť ďalšie doručovanie žiadosťou zaslanou elektronicky e-mailom na info @ citycomp . sk, alebo písomne na adresu sídla správcu.

   

  Do oprávneného záujmu správcu spadá tiež vyhodnocovanie spätnej väzby a analýza kvality poskytovaných služieb. Na základe tohto záujmu využívame spracovateľa/-ov, ktorým sú prevádzkovatelia porovnávacích portálov Pricemania.sk, Heureka.sk a.i. ; tým pre tieto účely predávame informácie o zakúpenom tovare a vašej e-mailovej adrese. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov predávané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu "Overený obchod" , "Overené zákazníkmi" môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maily s dotazníkom, e-mailom na info @ citycomp . sk alebo písomne na adresu sídla správcu.

   

   

  9. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

   

  Spracovávanie osobných údajov prevádza správca. Spracovávanie je prevádzané v prevádzkach, pobočkách a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. K zpracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, príp. i manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinné podobe pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov, hlavne opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zámene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaní, ako aj inému zneužitiu osobných údajov.

   

  Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje zneprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

   

   

  10. Doba spracovania osobných údajov

   

  V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú k zaisteniu práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, tak aj z príslušných právnych predpisov.

   

   

  11. Poučenie

   

  Správca spracováva údaje so súhlasom subjektov údajov s výnimkou zákonom stanovených prípadov, kedy spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas subjektu údajov.

   

  V súlade s čl. 6 odst. 1 GDPR môže správca bez súhlasu subjektu údajov spracovávať tieto údaje:

  -subjekt údajov vydal súhlas pre jeden, alebo viac konkrétnych účelov

  -spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorého zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov

  -spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje

  -spracovanie je nevyhnutné pre ochranu životne dôležitých záujmov subjektu údajov alebo inej fyzickej osoby

  -spracovanie je nevyhnutné pre splnenie úlohy prevádzanej vo verejnom záujme alebo pri výkonu verejnej moci, ktorou je poverený správca.

  -spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu či tretej strany, okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody subjektu údajov vyžadujúce ochranu osobných údajov

   

   

  12. Práva subjektov údajov

   

  1) V súlade s čl. 12 GDPR informuje správca na žiadosť subjektu údajov - subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

  -účelu spracovania

  -kategórii dotknutých osobných údajov

  -príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené

  -plánovanej dobe, po ktorú budú osobné údaje uložené

  -všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získane od subjektov údajov

  -skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

   

   

  2) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ prevádza spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozporu s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobne údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  -Požiadať správcu o vysvetlenie

  -Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Hlavne sa môže jednať o blokovanie, prevedenej opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.

  -Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odstavca 1 považovaná za oprávnenú, správca odstráni bezodkladne nevyhovujúci stav.

  -Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odstavca 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorujúci orgán, teda Úrad na ochranu osobných údajov.

  -Postup podľa odstavca 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojim podnetom na dozorujúci orgán priamo.

  -Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.